Политика за поверителност

Информация за нас

„ДЖОБТАЙГЪР“ ООД, ЕИК: 130175259 , седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Веслец №13, регистрирано по ЗДДС, тел: +359 2 49180 00, факс: +359 2 9433886, електронна поща: office@jobtiger.bg

Информация за контакти в ДЖОБТАЙГЪР, относно опазване на личните данни на нашите потребители:
data_protection@jobtiger.bg

Обработването на лични данни подчиняваме на следните цели:

ДЖОБТАЙГЪР ООД обработва лични данни на субектите с цел предоставяне на максимален обем професионални услуги, свързани с търсене и предлагане на работа. Субектите на лични данни са дееспособни физически лица.

ДЖОБТАЙГЪР ООД притежава и управлява платформата www.yca.bg, където потребителите могат да се регистрират и ползват обучителни материали в програмата на „Младежка Академия за Кариеара“ и след успешно преминаване на програмата биват свързвани с компании-партньори на рограмата. В тези случаи ДЖОБТАЙГЪР ООД обработва личните данни на субектите на основание чл.6, параграф 1, буква а) и/или чл.6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година.

ДЖОБТАЙГЪР ООД е дружество, регистрирано в Агенция по заетостта за извършване на посредническа дейност в България и чужбина и като лицензиран посредник предлага посреднически услуги по смисъла на чл.26 От Закона за насърчаване на заетостта и чрез сайта си Jobtiger.Agency/bg, като обработва лични данни на основание чл.6, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година.

Сигурността на личните данни на субектите е основен приоритет при нашата работа. С оглед прилагане на адекватно ниво на защита на предоставените лични данни, ДЖОБТАЙГЪР ООД следва нормативните изисквания за осигуряване на подходящите технически и организационни мерки за гарантиране на сигурност на обработването в съответствие с определеното ниво на риска за правата и свободите на субектите на лични данни.

ДЖОБТАЙГЪР ООД обработва лични данни на субектите:

 • в изпълнението на Общите условия за ползване на услугите;
 • Изпълнение на легитимните интереси на дружеството в качеството му на лицензиран посредник на пазара на труда;
 • в съответствие със съгласието на субекта на лични данни, което може да бъде оттеглено по всяко време по начина, по който то е предоставено;
 • Когато е необходимо за изпълнение на задачата от обществен интерес;
 • Когато е необходимо за нашите законни интереси, включително интересите ни за предоставяне на новаторски, персонализирани, безопасни и доходоносни услуги на нашите потребители и партньори, освен ако тези интереси не са пренебрегнати от вашите интереси или основни права и свободи, които изискват защита на лични данни.

Обработката се извършва с цел:

 • установяване на самоличността на субекта;
 • управление и изпълнение на заявени услуги, изпълнение на договори за услуги;
 • уведомление за всичко, свързано с услуги, които ползвате, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за отговор на подадени молби, жалби, предложения;
 • установявяне и/или предотвраттяване на незаконосъобразни действия или действия в противоречия с Общите условия (линк) и/или настоящата Политика за поверителност;

Когато правното основание за обработване на личните данни е чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, субектът на данните дава изричното си съгласие за обработване на данните му за посочените цели – за търсене и намиране на работа. Субектът на данни може да оттегли съгласието си по всяко време, като оттеглянето не засяга законосъобразността на обработването, направено до момента на оттегляне на съгласието. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения от ДЖОБТАЙГЪР ООД.

Личните данни, които обичайно обработваме, включват име, имейл/потребителско име, парола (при създаване на акаунт в страница на ДЖОБТАЙГЪР ООД), пол, възраст, адрес, образователна/професионална идентичност, онлайн идентификатор и др., в зависимост от конкретния случай.

Акаунът ще бъде изтриван, в случай че в продължение на две години не е ползван.

ДЖОБТАЙГЪР ООД обработва законосъобразно личните данни на субектите. Тази обработка е задължителна с оглед изпълнението на целите – предоставяне на услуги по търсене и предлагане на работа в България и чужбина. Без тези данни, не биха могли да бъдат предоставени съответните услуги от страна на ДЖОБТАЙГЪР ООД.

За осигуряване на адекватна защита на данните ДЖОБТАЙГЪР ООД прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. За минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, насоките и указанията на Работната група по чл. 29, както и на КЗЛД.

ДЖОБТАЙГЪР ООД е установила структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.

С цел максимална сигурност при обработката на лични данни ДЖОБТАЙГЪР ООД може да използва допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

ДЖОБТАЙГЪР ООД прекратява използването на личните данни на субекта в съответствие с първоначално заложените цели – когато обработването е във връзка с договорно правоотношение, използването се прекратява след прекратяване на договора със субекта, но данните не се изтриват преди изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните. Когато обработването е на основание съгласието на субекта, ДЖОБТАЙГЪР ООД прекратява използването на личните данни след оттегляне на съгласието и данните се изтриват без ненужно забавяне след оттегляне на съгласието или до изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните. Нормативните актове, определящи сроковете на съхранение включват, но не се ограничават до: Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, Закона за счетоводството (за съхранение и обработка на счетоводни данни), Закона за задълженията и договорите (давностни срокове за предявяване на претенции), актовете, определящи задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство. Без да се противоречи на предходното, изтриване или анонимизираме на лични данни е невъзможно, ако те са необходими за висящо съдебно решение, административно производство или производство по разглеждане на постъпила жалба на субекта на данни.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
 • други администратори на ЛД, при осъществяване на преносимост на данните;

Данните на потребителите за дейностите на „Младежка Академия за Кариера“ се съхраняват в сайта  www.yca.bg, както и в обучителната платформа GoodWorky.

Данните се съхраняват за период от максимум 2 години, като след изтичане на този период всеки кандидат получава известие по email. След получаване на известието, кандидатът може да даде своето съгласие данните да бъдат запазени и съхранявани за още 2 години или да бъдат изтрити. При липса на какъвто и да е отговор от страна на кандидатите данните се изтриват платформата от служител на Джоб Тайгър ООД.

 1. Регистриране за участие в „Младежка Академия за Кариера“: Всеки кандидат за академията се регистрира в сайта www.yca.bg. Всеки кандидат бива информиран за условията, целите и периодът на съхранение на данните и дава своето съгласие, за да бъде приета регистрацията.
 2. Регистриране в обучителната платформа GoodWorky. Всеки кандидат се регистрира в платформата, за да получи достъп до обучителните материали в „Младежка Академия за Кариера“. При регистрация в GoodWorky, кандидатите дават допълнително своето съгласие за съхранение на личните данни в платформата.
 3. Кандидатите преминали успешно през обучителната програма на „Младежка Академия за Кариера“ дават своето съгласие техните данни да бъдат предоставяни на компании-партньори в програмата. Данните се предоставят с цел намиране на кариерни възможности и развитие в компаниите. При регистрация на сайта www.yca.bg кандидатите дават изрично своето съгласие за предоставяне на личните им данни на компаниите.

Лични данни предоставени по начин различен от посочените по горе (хартиен носител, email и др.) се унищожават.

Права на субектите на лични данни:

Право на информация:

Субектът на данни има право да поиска:

 • информация за това дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

Право на корекция:

В случай че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, субектът на данни има право, по всяко време, да поиска от ДЖОБТАЙГЪР ООД:

 • Да заличи, коригира или блокира предоставените от субекта лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 • Да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават по електронен път.

ДЖОБТАЙГЪР ООД се произнася по искането в 30-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни, този срок може да бъде удължен до 90 дни, за което ДЖОБТАЙГЪР ООД уведомява субекта своевременно. С мотивиран отговор ДЖОБТАЙГЪР ООД дава или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация.

Право на възражение:

По всяко време субектът на данни има право да възрази срещу обработването на личните си данни при наличието на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани.

Право на ограничаване на обработването:

Субектът на данни може да поиска ограничаване на обработваните лични данни ако:

 • оспорва верността на данните – за периода, в който се проверява верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да бъдат изтрити, субектът на данните иска тяхното ограничено обработване; или
 • ДЖОБТАЙГЪР ООД повече няма нужда от тези данни (за определената цел), но субектът на данни има нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • субектът на данни е подал възражение за обработването на данните и очаква резултатите от проверката дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на данни:

Субектът на данни може да поиска ДЖОБТАЙГЪР ООД да предостави личните му данни в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

 • ДЖОБТАЙГЪР ООД обработва данните съгласно декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
 • обработването се извършва автоматизирано.

Право на жалба:

В случай че субектът на данни прецени, че ДЖОБТАЙГЪР ООД нарушава приложимата нормативна уредба в областта на защитата на личните данни, той може да се свърже с дружеството за изясняване на въпроса. Субектът на данни има и право да подаде жалба пред органа по защита на личните данни, а именно Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. Тази жалба е възможно да бъде подадена и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Бисквитки: