Career Skills

Лидерство

Умения за организиране, асертивност и водене на преговори. Поглед отвъд социалните мрежи и използването им за подпомагане на изграждането на кариера. Демонстриране на ефективна комуникация, убеждаване и лидерство.

Комуникация

Взаимодействие с други хора за изграждане на взаимоотношения. Разработване и поддържане на взаимоотношения, които са важни за кариерата. Развиване на умения за себепредставяне и маркетинг, които са необходими през целия живот.

Сътрудничество

Работа в екип, мултикултурна осведоменост, толерантност, справяне с конфликти, свързани с работата. Използване на информация и връзки за осигуряване, създаване и поддържане на работа. Съвместна работа и сътрудничество с други хора за разработване на идеи и превръщането им в действия.

Себепознание

Разбиране и развитие на себе си. Изграждане на реалистична представа за себе си и здравословна самооценка, осъзнатост, рефлективност. Промяна и израстване през целия живот. Отразяване на потребностите и стремежите в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Пазар на труда

Намиране и оценяване на информация в подкрепа на професионалното развитие. Намиране на информация за бъдещите тенденции в професионалното развитие, бъдещите работни места и изискваните от тях умения. Разбиране на променящия се характер на живота и професионалните роли. Определяне на значението и начините за достъп до информация, свързана с кариерата.

Планиране на кариерата

Разработване и управление на кариерата, вземане на решения, поставяне на цели, разработване на визия за кариерата, организационни умения. Разбиране на процеса на вземане на решения за кариерата и значението на вземане на информирани решения. Описване на начина, по който нагласите и мотивацията могат да повлияят на планирането на кариерата и вземането на решения. Определяне на […]

Решаване на проблеми

Критично мислене като внимателно събиране и анализиране на информация. Разпознаване на потенциала на дадена идея за създаване на стойност и идентифициране на подходящи начини за извличане на максимална полза от нея. Оценяване на последствията от идеите, които носят стойност, и на ефекта от предприемаческите действия върху целевата общност, пазара, обществото и околната среда.

Самостоятелна заетост

Инициативност и предприемачески дух; Креативност и предприемчивост в подхода към професионалното развитие. Иницииране на процеси, които създават стойност. Приемане на предизвикателства.

Креативност

Иновации и вдъхновение в кариерата. Работа за постигане на собствена визия за бъдещето. Визуализиране на бъдещи сценарии за насочване на усилията и действията. Разработване на идеи и възможности за създаване на стойност.