• Разбиране и развитие на себе си.
  • Изграждане на реалистична представа за себе си и здравословна самооценка, осъзнатост, рефлективност.
  • Промяна и израстване през целия живот.
  • Отразяване на потребностите и стремежите в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.